Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

O projekcie

Projekt: „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy;; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0078/19-00
Wartość projektu 12 197 548,86 zł, w tym współfinansowanie UE 10 367 916,53 zł.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), z siedzibą/oddziałem, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego (powiat nowotarski, suski i tatrzański).

W ramach projektu Przedsiębiorstwo otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% pokrywane jest ze środków własnych Przedsiębiorstwa – jako tzw. wkład własny).

Grupy docelowe oraz usługi, dla których wsparcie może zostać zwiększone do 80% (wtedy wkład własny Przedsiębiorstwa wynosi 20%). Są to:
pracownicy powyżej 50 roku życia,
pracownicy o niskich kwalifikacjach,

  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Nowy Targ; Zakopane),
  • przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER,
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji

1 Bon = 60,00 PLN
Bon ma określoną ważność wyrażoną w miesiącach.
Limity bonów:

  • usługi szkoleniowej – 1 bon/ godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
  • usługi doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/ godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
  • usługi jednorazowej (egzaminu) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

W sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł, lub 30 zł dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia.

Partnerzy projektu
Skip to content