Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt „Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 8 302 423,80 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego7 057 060,23 zł. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje o projekcie.

Okres realizacji:

1.09.2016 r. – 31.07.2019 r.

(ostatni nabór kandydatów do projektu przewidziano na przełom 2017/2018 r.)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu nowotarskiego lub tatrzańskiego lub suskiego w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej należące do co najmniej jednej z grup:

  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

 

Rekrutacja:

Projekt przewiduje 6 naborów. Pierwszy nabór rusza we wrześniu 2016 roku. Kolejne co ok. 3 miesiące.

W każdym z naborów przewidziane jest zrekrutowanie po 15 uczestników projektu.