Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

UWAGA!!! – aktualizacja regulaminu

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 14.09.2020 r. będzie obowiązywał zaktualizowany Regulamin Projektu Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy.

Będzie on dostępny na naszej stronie internetowej podhalańskiprzedsiebiorca.pl w zakładce „Dokumenty”.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem.

Aby ułatwić Państwu wdrożenie się w nowe wytyczne przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zmian jakie zostały wprowadzone do nowego Regulaminu.

 

WAŻNE ZMIANY 

 • § 5 ust. 3 – otrzymał nowe brzmienie

Przedsiębiorca ma obowiązek zapisania w BUR Pracowników na wybraną Usługę rozwojową z zachowaniem buforu min. jednego dnia roboczego pomiędzy zapisaniem na usługę a jej rozpoczęciem  (np. jeżeli usługa rozpoczyna się w piątek, najpóźniej możesz zapisać się w środę. Na usługę rozpoczynającą się w sobotę lub niedzielę musisz zapisać się najpóźniej w czwartek). Koszty usług, na które zgłoszenie pracowników nastąpiło po rozpoczęciu usługi, nie będą podlegały dofinansowaniu w ramach projektu.

UWAGA !!! Zmiana ta jest bardzo istotna ponieważ ma ona wpływ na możliwość otrzymania dofinansowania. Określa ona w jakim minimalnym terminie należy dokonać zapisu na Usługę rozwojową. Do tej pory wystarczyło zapisać się na dzień przed rozpoczęciem Usługi. Obecnie jest wymagany jeden dzień roboczy. Poniżej podajemy 2 przykłady zastosowania powyższego przepisu:

jeśli szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek to zapisu na usługę należy dokonać najpóźniej w czwartek,

jeśli szkolenie zaczyna się w piątek, a w czwartek wypada święto to zapisu na szkolenie należy dokonać najpóźniej we wtorek.

Zawsze pomiędzy dniem zapisu na Usługę rozwojową, a dniem rozpoczęcia szkolenia (usługi) musi minąć jeden pełny dzień roboczy.

 

 • § 10 ust. 6 pkt. e – otrzymał nowe brzmienie:

Usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej Usługi rozwojowe w BUR (w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia Usługi rozwojowej), zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. Niewypełnienie powyższego obowiązku przez Przedsiębiorcę i jego Pracownika/-ów skutkuje niekwalifikowaniem całości wydatków związanych z daną Usługą rozwojową – całość kosztów Usługi rozwojowej pokrywa Przedsiębiorca. Cel usługi zostanie zrealizowany w sytuacji, gdy Przedsiębiorca oraz jego Pracownik/-cy po zakończeniu korzystania z Usługi rozwojowej oceni realizację jej celu w rejestrze w skali stopniowanej od 1 do 5 na poziomie 4 lub 5. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Operator/Partner na wniosek Przedsiębiorstwa może wyrazić zgodę na wypełnienie ankiety oceniającej Usługę rozwojową w terminie dłuższym niż wskazany w zdaniu pierwszym, pod warunkiem iż nie uchybia to innym terminom wynikającym z regulaminu, a w przypadku gdyby zaistniało zagrożenie takiego uchybienia w stosunku do Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe, (np. w zakresie terminu rozliczenia usługi przez Operatora) Przedsiębiorstwo uzyska stosowną zgodę od Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową na wydłużenie terminu rozliczenia Usługi rozwojowej.

Oznacza to, że:

Powyższy przepis wprowadza dwie istotne zmiany:

 • Skraca się termin na wypełnienie ankiety oceniającej usługę rozwojową przez Przedsiębiorców i Pracowników do 5 dni roboczych – jest to dostosowanie do terminu składania rozliczeń przez Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową
 • W sytuacjach losowych będzie możliwość wydłużenia terminu oceny usługi na wniosek Przedsiębiorcy. Możliwe jednak, że zmiana terminu będzie miała wpływ na termin rozliczenia usługi przez Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową. W tej sytuacji będzie konieczna zgoda Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową, którą Przedsiębiorca będzie musiał uzyskać samodzielnie.

 

 • § 10 ust. 14. – został zmieniony zapis dotyczący terminu składania dokumentów potrzebnych do rozliczenia Usługi. Z godnie z nowym Regulaminem Podmiot Świadczący Usługę ma 14 dni od daty zakończenia Usługi na dostarczenie dokumentów ( dotychczas było to 10 dni roboczych).

 

 POZOSTAŁE ZMIANY

 

 • § 2 ust. 38 – dodano zdanie :

W przypadku usług zdalnych pierwszeństwo zastosowania przed regulacjami niniejszego regulaminu mają aktualne wytyczne dotyczące świadczenia usług realizowanych zdalnie.

Oznacza to, że:

We wszystkich sprawach związanych z projektem Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy mają zastosowanie reguły określone w Regulaminie Projektu. Szczegółowe zasady korzystania z tego rodzaju usług zostały określone przez BUR w Wytycznych dotyczących świadczenia usług realizowanych zdalnie z dnia 31.07.2020 r. dostępnych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie

 

 • § 4 ust. 2 – dodano zdanie:

Operator zastrzega możliwość anulowania naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na proces składania wniosków w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie systemu obsługi wniosków.

Oznacza to, że:

System do obsługi bonów posiada wiele zabezpieczeń, które mają uniemożliwić nieautoryzowany dostęp. Jednak jak każdy system informatyczny, może podlegać próbom nieautoryzowanego dostępu. Jeżeli zidentyfikujemy tego typu zdarzenie, nie chcemy dopuścić by miało to wpływ na złożony przez Ciebie wniosek.

 

 • § 4 ust. 13 – otrzymał nowe brzmienie:

Operator/Partner zastrzega sobie prawo wezwania Przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia /poprawy przedstawionych we wniosku informacji wyznaczając termin minimum 3 dni roboczych. W przypadku niedochowania terminu Operator/Partner ma prawo odrzucić wniosek. W przypadku stwierdzenia uchybień, których weryfikacja możliwa jest na podstawie ogólnodostępnych rejestrów publicznych, Operator/Partner może dokonać samodzielnej korekty wniosku – powiadamiając o tym fakcie Przedsiębiorstwo. Poprawa danych nie może skutkować zmianą  limitu bonów  ani kwoty dofinansowania.

Oznacza to, że:

Zostały dodane istotne zmiany dotyczące terminu ewentualnej korekty wniosku. Do tej pory mieli Państwo 1 dzień na przesłanie wyjaśnień obecnie ten termin został wydłużony do 3 dni roboczych. Dodatkowo została wprowadzona możliwość dokonywania korekty wniosku prze Operatora/ Partnera. Po poinformowaniu Przedsiębiorcy Operator może samodzielnie dokonać zmian ale tylko takich które nie spowodują zmiany wysokości dofinansowania.

 

 • § 8 ust. 3 – pod tabelką dotycząca limitów dofinansowania została dodane wyjaśnienie dotyczące pojęcia „Samozatrudniony” stosowanego dla określenia limitów bonów.

 

 • § 8 ust. 10 pkt. b – dodano zapis:

Zaświadczenie co do zasady przekazywane jest w formie elektronicznej (autoryzowanej podpisem kwalifikowanym) na adres mailowy Przedsiębiorstwa i osoby do kontaktu,

Oznacza to, że:

Operator/ Partner jest zobowiązany do wydania zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie wsparcia w postaci pomocy de minimis. Aby nie fatygować Państwa osobiście i dbając o bezpieczeństwo epidemiczne zdecydowaliśmy, że zaświadczenia będą wysyłane do Przedsiębiorców w formie elektronicznej.

 

 • § 10 ust. 1 pkt. d – dodano zapis:

termin zapłaty faktury/rachunku uwzględnia terminy procesu rozliczenia zawarte w Regulaminie

Oznacza to, że:

Podmiot Świadczący Usługę wystawiając fakturę za usługę musi uwzględnić terminy określone w Regulaminie projektu – np. czas na dostarczenie dokumentów potrzebnych do rozliczenia, czas na ewentualne korekty oraz czas jaki ma Operator na zweryfikowanie rozliczenia.

 

 • § 10 ust. 4 – dodano zapis:

Dodatkowo termin zostaje wstrzymany w przypadku stwierdzenia konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień przez Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe.

Oznacza to, że:

Operator/ Partner zgodnie z Regulaminem ma 5 dni roboczych na weryfikację dokumentów. Jeśli uzna on iż są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty Podmiot Świadczący Usługi Rozwojową zostaje o tym poinformowany, a termin zatwierdzenia rozliczenia przez Operatora zostaje wstrzymany do czasu uzupełnienia dokumentów.

 

 • § 11 ust. 12 – otrzymał nowe brzmienie:

W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w czasie korzystania z pomocy, Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Operatora lub Partnera o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia. W takim przypadku, Przedsiębiorca traci możliwość korzystania z bonów, które nie zostały rozliczone. W takim przypadku bony, których rozliczenie nie zostało zaakceptowane przez Operatora tracą ważność a umowa wsparcia wygasa.

Oznacza to, że:

Zostały doprecyzowane przepisy dotyczące zamknięcia lub zawieszenia działalności Przedsiębiorstwa które ma  podpisaną umowę na dofinansowanie Usług rozwojowych. Zmiana ma charakter porządkowy i do precyzujący.

 

Dodatkowo w Regulaminie zostały dodane mniej istotne zmiany, które zostały oznaczone w trybie „śledź zmiany”.

Regulamin – wersja obowiązująca od 14.09.2020 r. (w trybie śledzenia zmian)

Skip to content